ALV

Badminton Club (BC) Randstad is een vereniging, met statuten en een huishoudelijk reglement. De doelstelling volgens de statuten is bevorderen van het spelen van badminton voor alle leden. Iedereen die wil badmintonnen kan dus lid worden van de vereniging, zolang aan de statuten, het huishoudelijk reglement en andere besluiten van de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt voldaan.

De ALV is minimaal een keer per jaar (veelal in oktober). Tijdens de ALV hebben alle leden, of per minderjarig lid een ouder of verzorger van dat lid, evenredig stemrecht. De ALV kiest de leden het bestuur, dat voor uitvoering de activiteiten moet zorgen op grond van enerzijds statuten, huishoudelijk reglement (de basis) maar anderzijds vooral ook het beleid en begrotingen die door de ALV vooraf worden goedgekeurd. Het bestuur heeft uitvoerende taken uitbesteed aan commissies, terwijl het bestuur daarover naar de ALV verantwoordelijk blijft.

Jaarlijks stelt het bestuur de jaarstukken op die tijdens de ALV worden toegelicht. Het betreft:

1)    Informatie over het verstreken boekjaar (1 juli t/m 30 juni), vooral de financiële cijfers (balans, resultatenrekening met toelichting) en terugkoppeling over de aangeboden faciliteiten (speelmomenten, trainingen, competitie e.d.) voor senioren en junioren vergeleken met de plannen en de begroting.

2)    Voorstellen voor de komende jaren (beleidsplan) en het komende jaar/seizoen (jaarplan en begroting).

Tijdens de ALV moeten de leden bij meerderheid de jaarstukken goedkeuren en het bestuur decharge verlenen over het afgelopen boekjaar. Als onderdeel van de goedkeuring van de begroting de contributies ook specifiek vastgesteld. De hoogte van andere vergoedingen mag het bestuur tijdens het seizoen bepalen of wijzigen (en achteraf verantwoording over afleggen aan de ALV).

De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen alleen op voorstel van het bestuur door de ALV gewijzigd worden. Voor wat betreft de statuten kan dat vervolgens alleen via een notaris vastgelegd worden. De statuten, het huishoudelijk reglement en de jaarstukken worden niet op de website gepubliceerd. Voor de ALV stuurt het secretariaat de uitnodiging voor de ALV met de agenda naar alle leden toe. Naar aanleiding van de uitnodiging zijn de stukken op te vragen en dan worden deze door het secretariaat toegestuurd.

Naast de formele jaarstukken en een eventuele wijziging van statuten of huishoudelijk reglement, zijn er tijdens de ALV ook andere agendapunten die veelal gaan over het badmintonnen bij BC Randstad. Leden kunnen ook een verzoek doen om een agendapunt en er is tijdens de ALV een rondvraag voor de bij de ALV aanwezige leden.

Het bestuur van BC Randstad ziet je graag tijdens de ALV!

De slides van de ALV van 27 oktober 2023 zijn hier te downloaden.